top of page

Ztrojnásobí fond JET 3 hodnotu investovaných peněz?

Jednou z nejvýznamnějších událostí na českém investičním trhu v letošním roce je vznik fondu JET 3 a úpis jeho investičních akcií. Fond cílí pro dobu své životnosti minimálně na ztrojnásobení vloženého kapitálu.


Vzhledem k tomu, že fond zatím nemá historii, je vhodné začít představování fondu u jeho zakladatele. Tím je skupina Jet Investment, která se již od svého vzniku v roce 1997 zaměřuje na oblast private equity, tedy investic do majetkových podílů podniků, jejichž akcie nejsou obchodované na burze. Konkrétně se zaměřovala na investice do menších a středně velkých podniků v České republice a sousedních zemích. Za svou čtvrt století dlouhou historii má Jet Investment za sebou řadu úspěchů při záchraně, restrukturalizaci, rozvoji i následném prodeji podniků za násobky pořizovacích cen. A co je pro investory klíčové, historicky skupina dokázala nadstandardně zhodnotit investovaný kapitál, o čemž mimo jiné svědčí vysoká výnosnost jejích stávajících fondů. Majoritním akcionářem a zakladatelem skupiny Jet Investment i fondu JET 3 je Igor Fait.


Vzhledem ke své historii, ale i snaze lépe zhodnotit peníze v době vysoké inflace se nelze divit, že úpis investičních akcií fondu JET 3 zvažuje řada investorů nejen z Česka. Samotný fond si klade za cíl vybrat od investorů okolo 8 miliard korun.


Strategie fondu JET 3

Strategie fondu JET 3 se nebude významně lišit od dřívějších úspěšných fondů založených mateřskou skupinou. Fond bude cílit na podniky v oblasti průmyslu, přičemž se chce oproti minulosti více zaměřovat na energetický průmysl. Je zřejmé, že do této oblasti skupina směřuje, neboť rozvoji energetiky v současné době nahrávají vysoké ceny energií a snaha Evropské unie zbavit se energetické závislosti na Rusku a obecně fosilních palivech. Je tedy pravděpodobné, že investice v této oblasti budou během této dekády akcelerovat, a to za výrazné podpory unie.


Od fondu lze očekávat kvalitní hloubkovou kontrolu (due diligence) pořizovaných podniků a snahu o akvizice s významným potenciálem růstu a atraktivní cenou přinášející vysokou návratnost investovaných peněz. Skupina Jet Investment bude nadále využívat obchodní a nákladové synergie mezi jednotlivými podniky a také zaměření na středoevropský region včetně Rakouska a Německa.


Životní cyklus fondu

Plánovaná životnost fondu je dvanáct let a zahrnuje tři základní etapy:

  • Úvodní část životního cyklu se nese ve znamení úpisu investičních akcií ze strany investorů, čímž fond získá představu o objemu majetku, který od investorů obdrží a následně může investovat. Poté až do roku 2025 má fond prostor na vyhledávání, kontrolu a nákup vhodných akvizičních cílů, tedy konkrétních podniků, které zajistí potenciál budoucího zajímavého výnosu fondu.

  • Ve druhé etapě se fond bude snažit majetek zhodnotit, a tedy nastartovat hospodaření podniků správným směrem a využít synergie s dalšími podniky skupiny. Tato fáze obecně v private equity fondech trvá 3 až 5 let. V rámci této fáze již investoři mohou očekávat nějaké výnosy, a to v závislosti na růstu hodnoty pořízených podniků či vyplácených dividendách.

  • Závěrečná fáze bude o snaze maximálně zlepšit hospodaření jednotlivých podniků a najít pro ně strategické investory, kteří jim umožní dále růst a budou ochotní za ně náležitě zaplatit.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, v první polovině životního cyklu fondu je potřeba počítat spíše se stagnací nebo jen omezeným růstem hodnoty fondu. Především až úspěšným prodejem jednotlivých podniků může fond významně zvýšit zhodnocení upsaného kapitálu a umožnit investorům očekávané vyšší zisky.


Předpokládaná výkonnost private equity fondů
Zdroj: Kvalifikované investice.cz

Parametry investice

Pokud pomineme třídu pro zahraniční institucionální investory, lze v rámci České republiky investovat do fondu JET 3 dvěma způsoby. Jedním z klíčových rozdílů je vstupní výše investice a také období vstupu do fondu.


Mateřský fond JET 3 je určen pro investory, kteří jsou ochotni a schopni investovat částku minimálně 10 milionů Kč. S ohledem na diverzifikaci portfolia je to pro většinu investorů nedostupná částka, lze však využít také takzvaného feeder fondu (podřízený fond), jehož účelem je investovat do mateřského fondu JET 3. V něm je již požadována investice od 1 milionu Kč, a jde tedy o dostupnější variantu.


Na rozhodnutí o investici mají v obou případech investoři ještě několik měsíců, než budou oba fondy pro nový kapitál uzavřeny. Kromě požadavku na výši investice se však fondy liší mimo jiné i termínem samotné investice. Zatímco u feeder fondu musejí investoři vložit své peníze do konce úpisu, v případě mateřského fondu budou vkládat finance až v momentu, kdy si o ně fond řekne, tedy v době plánované úhrady pořizovaného podniku. Doba investice upsané částky se tak může investorovi natáhnout až do konce roku 2025. Ačkoli oba fondy cílí na minimálně ztrojnásobení výše původní investice, bude pravděpodobně průměrné roční zhodnocení o něco vyšší u investorů do mateřského fondu, a to právě vzhledem ke kratší době od samotného vkladu po ukončení činnosti fondu.


Bez ohledu na výběr fondu je ale potřeba počítat s dlouhým investičním horizontem. Fond JET 3 má plánovanou dobu trvání deset let s možností prodloužení až na dvanáct let. Dřívější oficiální požadavek na odprodej investičních akcií ze strany investora je spojen s vysokými výstupními poplatky, které by s velkou pravděpodobností celou investici srazily do ztráty. Výstupní poplatky jsou ale namístě, protože fond neinvestuje do likvidních aktiv, která lze snadno odprodat, a požaduje proto po investorech přijetí dlouhodobého investičního horizontu.


Pokud by však došlo k situaci, že by investoři potřebovali z investice vystoupit, snažili bychom se jako vždy pro své klienty udělat maximum, a v takovém případě tedy najít vhodné kupce, kteří by investiční akcie fondu odkoupili. Pokud bude situace na trhu stabilní, nemáme obavu, že by o investiční akcie fondu JET 3 nebyl zájem.

JET 3

JET 3 fond fondů

Minimální investice

10 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Investiční horizont

10 let + max. 2 roky

10 let + max. 2 roky

Obhospodařovatel

Jet Investment, a.s.

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management, a.s.

Vstupní poplatek

0 %

max. 3,1 %

Výstupní poplatek

95 %

50 %

Manažerský poplatek

2 % p.a.

cca 2 % p.a.

Výkonnostní poplatek

20% z výnosu nad 6% p.a.

20% z výnosu nad 6% p.a.


Co od fondu Jet 3 očekávat

Predikovat výnosy jakéhokoli nástroje na deset let dopředu prakticky nelze a u private equity fondů to platí samozřejmě také. Při odhadování možné výnosnosti však lze nahlédnout do historie skupiny Jet Investment, která se chlubí vnitřní výnosovou mírou nad 20 % ročně. Současně skupina oficiálně uvádí, že cílí minimálně na ztrojnásobení vstupní investice, a tedy dosažení dvouciferné procentuální roční výkonnosti. O tom, že jsou toho v Jet Investment schopni, není potřeba pochybovat. Je však nutné počítat, že během plánované doby fungování fondu mohou vyvstat faktory, jež mohou výkonnost výrazně navýšit, ale i snížit.


Potenciál vysokých výnosů je u fondu JET 3 zřejmý, investice je ale samozřejmě spojena také s riziky. Z hlediska současné situace v Evropě se jeví jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů užší koncentrace na oblast střední Evropy. Stejně tak to může platit v případě zaměření na sektor průmyslu, jehož konkurenceschopnost je v současnosti podkopávána drahými energiemi. Argumentem proti popsanému riziku však může být to, že fond plánuje zainvestovat vybrané peníze do konce roku 2025, a má tedy spoustu času s nákupy počkat a ze situace naopak těžit. Aktuální vývoj nejen v českém průmyslu naznačuje, že akvizičních příležitostí bude na trhu hodně.


Shrnutí

Investice do fondu JET 3 je vhodná pro dynamičtější investory požadující nadprůměrnou výnosnost. Ti ale zároveň musejí být schopni akceptovat dlouhý investiční horizont a vysoké výstupní poplatky v případě žádosti o předčasný odkup. Váha fondu by tak neměla překročit 5 až max. 10 % hodnoty portfolia.

Investorům, jimž se fond zamlouvá jako případný doplněk portfolia, jsme k dispozici pro konzultace a podrobné diskuze na téma jednotlivých parametrů fondu, jeho strategie či investičních cílů.


Pro naše klienty využívající investiční poradenství platí nulový vstupní poplatek (a naopak podíl na výnosu). Stejně tak se lze spolehnout, že pokud bude investor potřebovat své peníze z fondu uvolnit dříve, uděláme maximum pro vyhledání vhodného kupce tak, aby nebyl prodej zatížen výstupním poplatkem.

Comments


bottom of page