top of page

Zpracování osobních údajů

Tímto Vám poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašeho jména a příjmení, Vaší e-mailové adresy a případně i Vašeho telefonního čísla, které jste vyplnili do formuláře na internetových stránkách www.kvalifikovaneinvestice.cz (dále jen „Web“), případně nám poskytli za stejným účelem jiným způsobem (dále jen „Osobní údaje“).

Správce osobních údajů
 1. Správcem Osobních údajů bude provozovatel Webu společnost Advisor 4.0 s.r.o., se sídlem Smetanova 1213/6, 664 51 Šlapanice, IČO: 116 59 670 (dále jen „Správce“). Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@kvalifikovaneinvestice.cz a telefonním čísle +420 603 725 405.

Účely zpracování a právní základy pro zpracování
 1. Pokud jste se přihlásili k odběru newsletterů prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na Webu nebo jste vyjádřili souhlas se zasílání newsletteru jiným způsobem (např. zaškrtnutím příslušného pole u poptávkového formuláře na Webu nebo sdělením svého souhlasu telefonicky či osobně), tak bude účelem zpracování Osobních údajů zasílání newsletteru. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Vámi udělený souhlas. Tento souhlas se považuje i za souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Pokud jste vyplnili poptávkový formulář na Webu, tak bude účelem zpracování Osobních údajů, předání Osobních údajů spolupracujícímu investičnímu zprostředkovateli, který je taktéž uveden na Webu. Toto předání Osobních údajů může být jednorázové, ale i opakované, a může k němu dojít okamžitě i v budoucnosti. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Vámi udělený souhlas.

Příjemci osobních údajů
 1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat primárně vlastními pracovníky nebo zástupci (jednateli, prokuristy, společníky), případně budou předány zpracovatelům Správce.

 2. Správce nebude nikdy předávat Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

Doba uložení osobních údajů
 1. Správce bude Osobní údaje zpracovávat pro výše uvedené účely do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

 

Vaše práva
 1. Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání Vašeho souhlasu musí Správce Osobní údaje zpracovávat i nadále, nicméně účelem tohoto zpracování bude výlučně zajištění toho, aby Osobní údaje (zejména e-mailová adresa a telefonní číslo) nebyly použity pro účely uvedené výše. Právním důvodem pro toto zpracování Osobních údajů bude plnění právní povinnosti.

 2. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

 3. Pokud jsou splněny podmínky stanovené Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo na výmaz Osobních údajů.

 4. Pokud splněny podmínky stanovené Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

 5. Pokud Správce Osobní údaje zpracovává automatizovaně, máte právo od Správce získat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby Osobní údaje Správce předal jinému subjektu.

 6. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1 odst. Správce osobních údajů výše.

 7. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Advisor 4.0 s.r.o.

bottom of page