top of page

Fond Expandia Industrial Parks | Renovací průmyslových budov k solidnímu zhodnocení

Fond kvalifikovaných investorů Expandia Industrial Parks je ambiciózním projektem se slušným potenciálem. Zaměřuje se na správu, aktivní rozvoj a modernizaci průmyslových nemovitostí, což mu umožňuje dosahovat výjimečných výnosů a zároveň minimalizovat rizika spojená s investicemi do starších objektů, na které se orientuje primárně. Aktuálně spravované průmyslové parky v Třebíči a Červeném Kostelci jsou příkladem úspěšného přístupu Expandia k těmto investicím. Skupina Expandia, která fond založila

Expandia založená Ing. Michalem Záveským, Ph.D., se od roku 1993 vyvinula v předního investora s projekty jako Expandia Banka (dříve známé jako eBanka), přičemž se nyní soustředí na svůj fond EXPANDIA Investments SICAV a jeho podfond Expandia Industrial Parks. Specializuje se na rozvoj a modernizaci industriálních parků, nabízí flexibilní prostory pro různé podnikatelské aktivity a vyniká kombinací renovace stávajících hal a výstavby nových. S důrazem na stabilní výnosy a adaptabilitu na tržní podmínky, Expandia představuje atraktivní možnost pro investory v oblasti průmyslových nemovitostí.

 

V čem je unikátní strategie fondu?

Jedním z klíčových prvků strategie Expandia Industrial Parks je nákup starších průmyslových nemovitostí a jejich následná renovace a modernizace. Tímto způsobem se zajišťuje, že nemovitosti splňují nejnovější průmyslové standardy a potřeby nájemců. Udržuje tak své nemovitosti atraktivními pro stávající i potenciální nájemce. Součástí těchto modernizačních aktivit jsou například instalace lepších nakládacích ramp a zateplení budov, což zvyšuje hodnotu nemovitostí a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti a atraktivitě průmyslových parků. To, že skupina Expandia nakupuje i starší nemovitosti, kdy např. Industry park v Třebíči byl postaven v 80. letech a má bohaté zkušenosti a funkční infrastrukturu pro jejich renovaci znamená odlišení od většiny dnešních nemovitostních fondů, jenž preferují nové budovy. Je dobré také podotknout, že tím, že se velcí hráči jako zahraniční investoři, finanční instituce nebo zmíněné velké nemovitostní fondy orientují na právě hotové novostavby, snižuje se tak konkurenční prostředí kupců pro skupinu Expandia při pořizování průmyslových hal, které jsou starší a vyžadují následnou péči. Velcí hráči disponující velkými obnosy peněz (které musí zainvestovat) se touto péčí většinou nechtějí zabývat (nemají na to zkušenosti ani zázemí), a proto si rádi připlatí za novostavby. Expandia s péči o nakoupené nemovitosti nemá problém, a naopak je to její konkurenční výhoda.

Expandia Industrial Parks - Industry Park Třebíč
Expandia Industrial Parks - Industry Park Třebíč

Průmyslové zaměření nemovitostního portfolia

 

Expandia Industrial Parks se neomezuje pouze na jeden typ průmyslových nemovitostí. Mimo průmyslových hal zahrnuje také sklady a další průmyslové objekty. Tato diverzifikace portfolia umožňuje fondu růst a přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Součástí této strategie je i výstavba nových prostor v rámci existujících areálů, což nejenže rozšiřuje možnosti pronájmu, ale také zvyšuje celkovou hodnotu areálu, a tím přispívá k dalšímu zhodnocení aktiv fondu.

 

Stabilní výnosy placené bonitními nájemníky

 

Fond si zakládá na dosahování stabilních výnosů pro své investory. Díky dlouhodobým nájemním smlouvám s renomovanými společnostmi (např. GUMOTEX nebo Continental) a schopnosti fondu prodlužovat tyto smlouvy zůstávají výnosy konzistentní. Tým Expandia má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti průmyslových nemovitostí a dokáže rychle reagovat na výzvy trhu.

 

Zhodnocení majetku a výnosy v Expandia Industrial Parks

 

Výkonnost fondu Expandia Industrial Parks je odhadována na 7 % cílového výnosu, generovaného především z vybraných peněz od nájemníků v jednotlivých nemovitostech. Vzhledem k využití finanční páky prostřednictvím úvěrování (aktuálně okolo 40 %) by pak výnosy investorů fondu mohly být ještě o něco vyšší, zejména dojde-li ke snížení úrokových sazeb a jejich ustálení na nižších hodnotách. Kromě toho Expandia pravidelně upravuje nájemné podle aktuální míry inflace, což umožňuje zajištění růstu hodnoty nemovitostí a zvýšení příjmů pro investory.

Expandia Industrial Parks - Industry Park Červený Kostelec
Expandia Industrial Parks - Industry Park Červený Kostelec

Atraktivita industriálních parků

Industriální parky, jako ty, které spravuje Expandia Industrial Parks, představují atraktivní investici pro obě strany – jak pro nájemce, tak pro investory. Stabilita, dlouhodobé nájemní smlouvy a rozumné nájemné jsou klíčové faktory, které přispívají k jejich úspěchu. Tyto parky nabízejí nájemcům cenově dostupný a flexibilní průmyslový prostor, což je ideální pro různé typy výrobních a skladovacích operací. Pro investory představují tyto nemovitosti stabilní a předvídatelný zdroj příjmů s potenciálem pro růst hodnoty v průběhu času.

 

Expandia Industrial Parks představuje specifickou dimenzi ve stabilních průmyslových investicích. Jeho přístup k průmyslovým nemovitostem a odvážný zájem o modernizaci stávajících objektů z něj dělají doplněk nemovitostního portfolia, který se odlišuje většiny velkých nemovitostních fondů zaměřených na hotové, moderní a zároveň dražší novostavby.


Závěr


Několik faktorů zmíněných v tomto článku je potřeba brát na zřetel také z hlediska obezřetnosti při investování. Ačkoli zakladatel, společnost Expandia, funguje na trhu již od roku 1993, tak samotný fond ještě nepřekonal ani roční historii a oproti ostatním větším a již zavedeným fondům nabízí investorům podílet se na výnosu zatím z pouze dvou nemovitostí, byť má v plánu další expanzi. Myšlenka renovací starších nebo na trhu méně žádaných průmyslových budov s následným pronájmem zní rozhodně zajímavě a připomíná úspěšné příběhy řady podnikatelů v realitním segmentu, avšak je potřeba brát v úvahu, že v tomto případě se jedná o podnikání na úrovni fondu kvalifikovaných investorů, což nese dodatečné náklady na správu fondu a další administrativní náležitosti, takže může být cestou také poskytnout fondu před finální investicí více času.


Protože se jedná o specificky zaměřený nemovitostní fond s krátkou historií, neměl by v portfoliu investora z hlediska výše investice asi příliš vyčnívat. Investor, který by rád do fondu zainvestoval menší částku než 1mil. korun, může díky obhospodařovateli (investiční společnost CODYA) tento fond nakombinovat v produktu CODYA MIX s dalšími fondy z nabídky CODYA a tím do tohoto fondu investovat menší částku.


Chcete-li se dozvědět, jak efektivně využívat produkt CODYA MIX, neváhejte nás kontaktovat.


Parametry Expandia Industrial Parks

Fond

Expandia Industrial Parks podfond

Cílený Výnos

7—9 % p.a.

Vstupní poplatek

max. 4 %

​Výstupní poplatek

do 3 let od investice 40 %, následně 0 %

Celková nákladovost ( TER )

2,50 % p.a.

​Výkonnostní odměna

U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek

Minimální investice

1 000 000 Kč (Případně nižší částka v rámci produktu CODYA MIX)

​Minimální investiční horizont

5 let

Stanovení výkonnosti fondu

čtvrtletně

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.


コメント


bottom of page