top of page

Sirius Investments Reserva | Opravdu alternativní fond, který má v portfoliu smysl

Představení a historie fondu

Fond Sirius Investments Reserva patří mezi nejstarší fondy kvalifikovaných investorů v České republice. Minimální investice do fondu je 1 milion Kč. Reserva je zajímavá a výjimečná svou specializací především na alternativní investice, a může tak být vhodným doplňkem portfolií.

Fond má expozici na jiná než tržní rizika, a to skrze diverzifikované portfolio více než tří desítek fondů třetích stran. Jedná se tedy o fond fondů, což znamená, že nakupuje ostatní vybrané fondy, které odpovídají jeho zaměření a které jsou běžným investorům v Česku nedostupné.

Do fondu Reserva je možné investovat v korunách, eurech nebo amerických dolarech. V českých korunách je možné investovat do třídy reinvestiční a dividendové, v ostatních měnách pouze do třídy reinvestiční.


Investiční strategie fondu

Reserva se od ostatních fondů kvalifikovaných investorů nabízených v České republice odlišuje svou investiční strategií. Zaměřuje se totiž na alternativní investice, tedy na aktiva, jež obvykle nenajdeme v klasickém investičním portfoliu (pro ně jsou typické akcie, dluhopisy a hotovost).

V portfoliu fondu Reserva jsou investice, jež lze rozdělit do tří skupin:

  1. Pravé alternativy – strategie pracující s podkladovými aktivy neobchodovanými na finančních trzích, jako jsou například katastrofická rizika, financování právních sporů, produkty životního pojištění, zajišťovací produkty a další. Výnosy těchto strategií z definice nekorelují* se směrem vývoje na světových akciových a dluhopisových trzích a mnohdy ani s ekonomickým cyklem. Příkladem může být fond katastrofického zajištění, který institucionálním investorům poskytuje pojištění proti katastrofickým rizikům. Tento druh pojištění využívají zejména pojišťovny a zajišťovny, které jsou takto schopny upravovat svou rizikovou expozici. Největším a nejlikvidnějším segmentem, který zároveň nabízí zajímavé zhodnocení, je pojištění amerického počasí. Významným obdobím roku je zejména atlantická hurikánová sezóna, která obvykle trvá od července do listopadu.

  2. Tržně neutrální strategie – strategie pracující s tradičními aktivy, jakou jsou akcie či dluhopisy, ale takovým způsobem, že dokáží očistit výnosy od vlivu směru vývoje na trzích. Také tedy jen málo korelují s vývojem na světových trzích. Jedná se například o tržní arbitráže**, LONG/SHORT sektorové specialisty***, komoditní strategie, aktivistické krátké prodeje či strategie využívající diskrepance v kapitálové struktuře společnosti. Příkladem může být fond aktivistických krátkých prodejů. Manažer tohoto fondu se snaží najít nadhodnocené společnosti a zveřejní zprávu, v níž popíše trhu dosud neznámé (případně nelegální) důvody nadhodnocení společnosti (například agresivní účetní praktiky, nekalé praktiky či přímo lži managementu, jimiž uvedl investory v omyl). Před zveřejněním své analýzy manažer vybuduje krátkou pozici v daném titulu (prodá daný titul, který si předtím půjčí, aby později vydělal na jeho vrácení za nižší cenu a vydělal na rozdílu, je tedy takzvaně SHORT). Krátce po zveřejnění zprávy a přímo v jeho důsledku obvykle dojde k poklesu ceny akcie. Manažer ji v krátkém čase (den až několik málo dní) nakoupí levněji, vrátí původnímu majiteli, a realizuje tak zisk. Po většinu času tedy manažer drží na svém účtu hotovost, tržnímu riziku je vystaven pouze po krátkou dobu, kdy má negativní (krátkou) pozici v daném titulu. Tato strategie funguje v dobách růstu i poklesu trhů.

  3. Tržní příležitosti – dekáda nízkých úrokových sazeb přiměla řadu investorů podstupovat stále vyšší riziko při honbě za dostatečnými výnosy. Tyto strategie využívají neadekvátních rizikových prémií a těží ze stádovosti chování investorů při prudkých tržních propadech.

Výsledkem kombinací těchto investičních strategií je snaha o vytvoření diverzifikovaného portfolia unikátních alternativních strategií, které nejsou korelované s vývojem na světových akciových či dluhopisových trzích. Váha jednoho fondu obvykle nepřesahuje 5 % z hodnoty portfolia fondu Reserva.


* Nevyvíjejí se stejným směrem

** Arbitráže využívají odlišné ceny stejného aktiva na různých trzích; v zásadě to mohou být místně oddělené trhy (místní arbitráže) nebo časově oddělené trhy (spotový a termínovaný, časová arbitráž)

*** LONG/SHORT sektoroví specialisté v rámci jednoho sektoru vybírají nadhodnocené nebo podhodnocené společnosti, které následně prodávají nebo nakupují

Cílové složeno fondu Sirius Reserva v roce 2022
Zdroj dat: Sirius investiční společnost a.s.

Velikost a výkonnost fondu

Aktuální hodnota majetku ve fondu Sirius Investments Reserva je zhruba 2,8 miliardy Kč.

Za více než 6 let existence zaznamenal fond pouze 7 ztrátových měsíců (od otevření Reservy je poměr kladných a záporných měsíců ve výkonnosti fondu 72 ku 7). Průměrná roční výkonnost od založení v červenci 2015 je 4,4 %. Do fondu má aktuálně zainvestováno přes 600 investorů z řad českých fyzických i právnických osob (nadací, církví, měst a obcí, pojišťoven).


Historická výkonnost fondu

Historická výkonnost fondu Sirius Reserva, třída CZK C
Historická výkonnost do 31. 1. 2022 | Zdroj dat: Conseq Investment Management

Třída CZK A

2015 (7 až 12)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Výnos

3,55 %

6,13 %

2,77 %

4,58 %

3,42 %

2,06 %

5,80 %

Z pohledu na historické výnosy Reservy je patrné, že fond dosahoval skutečně stabilních výsledků bez turbulencí. Na druhou stranu, především v letech 2019 a 2020 zůstaly výsledky za výnosovými cíli. Na to fond zareagoval změnou složení portfolia a v roce 2021 výsledky již dosáhly cíle.


Očekávané výnosy pro rok 2022

Váha v portfoliu (cíl)

Výnos (cíl)

Pravé alternativy

30 %

6 %

Tržně neutrální strategie

55 %

8 %

"Tail hedge"

10 %

3 %

Hotovost

5 %

0 %

Cílový hrubý výnos

6,5 %

Měnové zajištění

2 %

Náklady fondu

-1,50 %

Cílový čistý výnos

7 %


Parametry fondu

Minimální investice

3,5 mil. Kč pro třídu A

2,0 mil. Kč pro třídu C

1,0 mil. Kč pro ostatní třídy

Cílené zhodnocení pro 2022

6 až 8 %

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

není

Doporučený horizont

3 roky a déle

Třídy akcií

CZK růstová

EUR růstová

USD růstová

CZK dividendová

Poplatek za obhospodařování

1,00 % p.a. pro třídy CZK A

2,00 % p.a. pro třídu CZK B

1,25 % p.a. pro ostatní třídy

Výkonnostní odměna pro fond

10 % nebo 12,5 % z ročního zhodnocení, dle třídy akcií

Vypořádání odkupu (likvidita)

maximálně 6 měsíců, obvykle do 2 měsíců od podání žádosti o odkup

Obhospodařovatel

Sirius investiční společnost a.s.

Depozitář

​Česká spořitelna, a.s.

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.


Srovnání s konkurencí

Fond Reserva nemá na českém trhu přímého konkurenta, který by investoval do podobného druhu alternativních aktiv se srovnatelnou likviditou. Existuje například alternativní fond Pro arte, který se specializuje na výtvarné umění na středoevropském trhu, ten se však svým zaměřením výrazně liší, a to včetně toho, že není tak likvidní a má dlouhodobý investiční horizont.

Fond Reserva tak nelze srovnávat s fondy jiných společností, smysl má tak spíše srovnání s dalšími fondy investiční společnosti Sirius, kterými jsou Alpha a Activist. Těmto fondům se budeme věnovat samostatně, v krátkosti lze pouze říci, že oba nabízejí vyšší potenciální výnos, ovšem za cenu vyššího rizika.


S jakými riziky počítat?

Výběr nakupovaných fondů je plně v gesci analytického oddělení investiční společnosti Sirius a investor se musí spolehnout na správný výběr těchto úzce specializovaných alternativních fondů, které nejsou běžně obchodovatelné a pro běžné investory jsou mnohdy i těžko „uchopitelné“. Riziko není spojeno s vývojem na finančních trzích, ale vždy s konkrétní alternativní investicí.


Závěr

Fond Reserva díky svému zaměření na konzervativní alternativní investice představuje vhodný doplněk portfolia. Na rozdíl od klasických investic (akcie, dluhopisy) jeho výnos není přímo navázán na vývoj na finančních trzích. V investičním portfoliu tato část investic představuje stabilizační složku pro případ výkyvů na finančních trzích, má totiž dodávat investorům výnos i v době, kdy ceny akcií nebo dluhopisů klesají. Majetek investora je tak jako celek lépe chráněn před výkyvy, a to při zachování velice zajímavé likvidity.

Od investice do fondu Reserva nelze očekávat nadprůměrné výsledky, nabízí ale stabilitu a jistotu v dobách, kdy se nedaří běžným investicím. Investici lze doporučit konzervativním klientům, kteří netolerují větší výkyvy hodnoty svého portfolia, nebo jako doplněk stávajících portfolií, pro která bude stabilizačním prvkem.

Pro rok 2022 je v rámci Reservy očekáván výnos 6–8 %. Vyšší výnos oproti roku 2021 je očekáván díky měnovému zajištění (kladný úrokový diferenciál mezi ČNB a Fedem či ECB), které dodává fondu výnos navíc.


Comments


bottom of page